MK IT Business Solutions

Implementacija

There are no translations available.

SAP implementacija obuhvata sve procese koji su potrebni da bi se SAP ERP sistem počeo koristiti u nekoj kompaniji. Implementacija SAP ERP rešenja skoro uvek donosi velike promene u organizaciji. Najčešće su u implementaciji uključeni svi zaposleni, bez obzira da li su deo IT sektora ili krajnji korisnici SAP sistema. Rezultat implementacije SAP sistema je poboljšan nivo komunikacija i toka informacija u preduzeću.

Implementacija se radi koristeće ASAP metodologiju (Accelerated SAP) koja je osmišljena kako bi ubrzala proces implementacije. Sastoji se iz sledećih pet faza:

1. Priprema projekta

Faza pripreme projekta je fokusirana na dve glavne aktivnosti, a to su formiranje timova, definisanje vizije rešenja i obima projekta.

Prvi veliki korak u fazi pripreme projekta je formiranje implementacionog tima, koji će biti zadužen za dizajn, implementaciju i održavanje SAP rešenja. Članovi tima sa strane korisnika moraju biti osobe koje dobro poznaju poslovne procese u okviru kompanije kako bi ih što jasnije i detaljnije mogli opisati konsultantima. Za svaki od SAP modula se određuju ključni korisnici i vođe konsultantskog tima.

Sledeća važna faza je definisanje takozvane vizije rešenja, gde je veoma bitno imati u vidu poslovne potrebe i rokove. Glavni fokus treba da bude na osnovnoj delatnosti kompanije i kako će SAP rešenje omogućiti da osnovna delatnost bude još uspešnija. Pored toga potrebno je analizirati probleme postojećeg informacionog sistema i definisati kako će SAP sistem rešiti te probleme.

2. Pisanje blueprinta

Sledeća faza je faza pisanja blueprint-a ili osnovnog plana. Ova faza oduzima velik deo procesa implementacije i zahteva mnogo sastanaka na kojima će se snimiti poslovni procesi u kompaniji i definisati na koji način će ti poslovni procesi biti unapređeni i evidentirani u SAP EPR sistemu. Takođe se radi revizija ciljeva projekta i potrebnog vremena implementacije. Nakod toga konsultanti pristupaju pisanju blueprinta koji će predstavljati osnovni plan po kojem će konsultanti podesiti SAP EPR sistem. Kada se završi blueprint on se usvaja od strane vođe projekta i direktora sa strane korisnika i vođe projekta sa strane konsultantske kuće.

3. Realizacija

U fazi realizacije SAP konsultanti vrše podešavanje sistema na osnovu blueprinta. Zatim se radi fino podešavanje sistema i pisanje korisničkih uputstava.

4. Poslednje pripreme

U ovoj fazi završavaju se pripreme i sprovode sledeće aktivnosti:

  • testiranje sistema uključujući i verifikaciju od strane korisnika,

  • obuka korisnika,

  • otvaranje korisničkih naloga, autorizacija i uloga u sistemu,

  • prenos početnog stanja,

  • formira se korisnička podrška.

5. Produkcija i održavanje

U ovoj fazi počinje se sa upotrebom SAP ERP informacionog sistema za evidentiranje svakodnevnih poslovnih procesa.